ความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติการโรงสีหลอดในชั้นเรียน