การทำงานแบบเปิดหลุมและระยะห่างในการสร้างความปลอดภัย