ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมยา