ความแตกต่างระหว่างทำให้เครื่องทรายและทำให้เครื่องทรายของ